User Tools

Site Tools


04778-cajazeiras-la-gi

Cajazeiras là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 586,275 km², dân số năm 2007 là 57642 người, mật độ 97,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04778-cajazeiras-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)