User Tools

Site Tools


04764-cai-ara-para-ba-la-gi

Caiçara (Paraíba) là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 127,911 km², dân số năm 2007 là 7322 người, mật độ 57,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04764-cai-ara-para-ba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)