User Tools

Site Tools


04737-cacimba-de-dentro-la-gi

Cacimba de Dentro là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 181,221 km², dân số năm 2007 là 16185 người, mật độ 89,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04737-cacimba-de-dentro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)