User Tools

Site Tools


04736-cacimba-de-areia-la-gi

Cacimba de Areia là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 233,037 km², dân số năm 2007 là 3804 người, mật độ 16,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04736-cacimba-de-areia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)