User Tools

Site Tools


04729-cachoeira-dos-ndios-la-gi

Cachoeira dos Índios là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 172,906 km², dân số năm 2007 là 8218 người, mật độ 47,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04729-cachoeira-dos-ndios-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)