User Tools

Site Tools


04727-cachoeira-do-piri-la-gi

Cachoeira do Piriá là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 2418,277 km², dân số năm 2007 là 17802 người, mật độ 7,36 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04727-cachoeira-do-piri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)