User Tools

Site Tools


04721-cachoeira-alta-la-gi

Cachoeira Alta là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 1654,343 km², dân số năm 2007 là 8676 người, mật độ 5,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
04721-cachoeira-alta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)