User Tools

Site Tools


04713-cabo-frio-la-gi

Cabo Frio là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 400,693 km², dân số năm 2007 là 165591 người, mật độ 413,3 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
04713-cabo-frio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)