User Tools

Site Tools


04701-cabaceiras-do-paragua-u-la-gi

Cabaceiras do Paraguaçu là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 213,55 km², dân số năm 2007 là 16853 người, mật độ 78,92 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
04701-cabaceiras-do-paragua-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)