User Tools

Site Tools


04691-ca-ador-la-gi

Caçador là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 981,901 km², dân số năm 2007 là 67625 người, mật độ 68,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04691-ca-ador-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)