User Tools

Site Tools


04690-c-voi-u-tr-n-v-y-ng-n-la-gi

Cá voi đầu tròn vây ngắn (danh pháp hai phần: Globicephala macrorhyncus) là một loài cá trong Họ Cá heo đại dương. Cá voi đầu tròn vây ngắn con trưởng thành dài 3,5-6,5 mét chiều dài. Kích thước lúc mới sinh ra dài khoảng 1,4-1,9 m. Trong ẩm thực Nhật Bản, loài cá này là một món ăn.

  1. ^ Taylor, B.L., Baird, R., Barlow, J., Dawson, S.M., Ford, J., Mead, J.G., Notarbartolo di Sciara, G., Wade, P. & Pitman, R.L. (2011). “Globicephala macrorhynchus”. Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 2011.2. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Truy cập ngày 18 tháng 1 năm 2012. 

Phương tiện liên quan tới Globicephala macrorhynchus tại Wikimedia Commons

04690-c-voi-u-tr-n-v-y-ng-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)