User Tools

Site Tools


04688-c-voi-minke-la-gi

Cá voi Minke (danh pháp hai phần: ) là một loài cá trong họ Balaenopteridae. Cá voi Minke phân bố ở bắc Đại Tây Dương và bắc Thái Bình Dương.

  1. ^ Reilly, S.B., Bannister, J.L., Best, P.B., Brown, M., Brownell Jr., R.L., Butterworth, D.S., Clapham, P.J., Cooke, J., Donovan, G.P., Urbán, J. & Zerbini, A.N. (2008). Balaenoptera acutorostrata. 2008 Sách đỏ IUCN. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế 2008. Truy cập ngày 7 tháng 10 năm 2008.

Phương tiện liên quan tới Balaenoptera acutorostrata tại Wikimedia Commons

04688-c-voi-minke-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)