User Tools

Site Tools


04684-c-voi-bryde-la-gi

Cá voi Bryde (danh pháp hai phần: Balaenoptera brydei) là một loài cá trong họ Cá voi lưng xám. Cá voi Bryde ăn cá bơi theo bầy, chẳng hạn như cá cơm, trích và cá sardine.

Chúng phân bố rộng rãi trên khắp các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới, với một riêng biệt nhỏ hơn, loài lùn được tìm thấy ở vùng nhiệt đới Tây Thái Bình Dương và Đông Nam Á.

  1. ^ Reilly, S.B., Bannister, J.L., Best, P.B., Brown, M., Brownell Jr., R.L., Butterworth, D.S., Clapham, P.J., Cooke, J., Donovan, G.P., Urbán, J. & Zerbini, A.N. (2008). Balaenoptera edeni. 2008 Sách đỏ IUCN. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế 2008. Truy cập ngày 26 tháng 2 năm 2009.
04684-c-voi-bryde-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)