User Tools

Site Tools


04631-c-o-c-t-t-y-t-ng-la-gi

Cáo Tây Tạng (danh pháp hai phần: Vulpes ferrilata) llà một loài động vật có vú trong họ Chó, bộ Ăn thịt. Loài này được Hodgson mô tả năm 1842.[2].

Cáo Tây Tạng là loài đặc hữu của cao nguyên Tây Tạng trong Nepal, Trung Quốc, Sikkim, và Bhutan, lên đến độ cao khoảng 5.300 m. Nó được phân loại là loài ít quan tâm bởi IUCN, do phạm vi rộng rãi của nó trong các thảo nguyên của cao nguyên Tây Tạng và bán sa mạc. Chúng chủ yếu săn bắt pika, tiếp theo là động vật gặm nhấm, marmot, thỏ rừng lông len và thằn lằn. Chúng cũng ăn xác của linh dương Tây Tạng, hươu xạ, cừu hoang Himalaya và vật nuôi của con người.

04631-c-o-c-t-t-y-t-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)