User Tools

Site Tools


04595-c-cero-dantas-la-gi

Cícero Dantas là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 658,94 km², dân số năm 2007 là 30976 người, mật độ 47,01 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
04595-c-cero-dantas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)