User Tools

Site Tools


04553-buritirana-la-gi

Buritirana là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 818,416 km², dân số năm 2007 là 14465 người, mật độ 17,67 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04553-buritirana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)