User Tools

Site Tools


04550-buriticupu-la-gi

Buriticupu là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 2544,975 km², dân số năm 2007 là 57510 người, mật độ 22,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04550-buriticupu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)