User Tools

Site Tools


04549-buriti-la-gi

Buriti là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 1474,041 km², dân số năm 2007 là 24577 người, mật độ 16,67 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04549-buriti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)