User Tools

Site Tools


04548-buriti-dos-montes-la-gi

Buriti dos Montes là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 2652,103 km², dân số năm 2007 là 7869 người, mật độ 2,97 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04548-buriti-dos-montes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)