User Tools

Site Tools


04547-buriti-dos-lopes-la-gi

Buriti dos Lopes là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 691,363 km², dân số năm 2007 là 19267 người, mật độ 27,87 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04547-buriti-dos-lopes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)