User Tools

Site Tools


04546-buriti-de-goi-s-la-gi

Buriti de Goiás là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 199,291 km², dân số năm 2007 là 3106 người, mật độ 15,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
04546-buriti-de-goi-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)