User Tools

Site Tools


04545-buriti-bravo-la-gi

Buriti Bravo là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 1582,525 km², dân số năm 2007 là 21974 người, mật độ 13,89 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04545-buriti-bravo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)