User Tools

Site Tools


04544-buriti-alegre-la-gi

Buriti Alegre là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 897,394 km², dân số năm 2007 là 8700 người, mật độ 9,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
04544-buriti-alegre-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)