User Tools

Site Tools


04527-bujurquina-la-gi

Bujurquina là chi của họ Cá hoàng đế, đặc hữu ở Nam Mỹ. Chi này bao gồm 17 loài.

 • Bujurquina apoparuana Kullander, 1986
 • Bujurquina cordemadi Kullander, 1986
 • Bujurquina eurhinus Kullander, 1986
 • Bujurquina hophrys Kullander, 1986
 • Bujurquina huallagae Kullander, 1986
 • Bujurquina labiosa Kullander, 1986
 • Bujurquina mariae Eigenmann, 1922
 • Bujurquina megalospilus Kullander, 1986
 • Bujurquina moriorum Kullander, 1986
 • Bujurquina oenolaemus Kullander, 1987
 • Bujurquina ortegai Kullander, 1986
 • Bujurquina peregrinabunda Kullander, 1986
 • Bujurquina robusta Kullander, 1986
 • Bujurquina syspilus Cope, 1872)
 • Bujurquina tambopatae Kullander, 1986
 • Bujurquina vittata Heckel, 1840
 • Bujurquina zamorensis Regan, 1905

FishBase (2006) Chủ biên Froese R. & D. Pauly. World Wide Web electronic publication. fishbase.org version (07/2006).

04527-bujurquina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)