User Tools

Site Tools


04475-brusque-santa-catarina-la-gi

Brusque là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 283,445 km², dân số năm 2007 là 94962 người, mật độ 335 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04475-brusque-santa-catarina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)