User Tools

Site Tools


04427-breu-branco-la-gi

Breu Branco là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 3943,171 km², dân số năm 2007 là 47176 người, mật độ 11,96 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04427-breu-branco-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)