User Tools

Site Tools


04425-brejol-ndia-la-gi

Brejolândia là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 2619,439 km², dân số năm 2007 là 9069 người, mật độ 3,46 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
04425-brejol-ndia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)