User Tools

Site Tools


04423-brejo-santo-la-gi

Brejo Santo là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 661,959 km², dân số năm 2007 là 39238 người, mật độ 59,28 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04423-brejo-santo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)