User Tools

Site Tools


04419-brejo-do-piau-la-gi

Brejo do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 2212,932 km², dân số năm 2007 là 3201 người, mật độ 1,45 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04419-brejo-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)