User Tools

Site Tools


04418-brejo-do-cruz-la-gi

Brejo do Cruz là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 398,917 km², dân số năm 2007 là 11492 người, mật độ 28,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04418-brejo-do-cruz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)