User Tools

Site Tools


04414-brejetuba-la-gi

Brejetuba là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 342,507 km², dân số năm 2007 là 10896 người, mật độ 31,81 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
04414-brejetuba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)