User Tools

Site Tools


04407-brda-la-gi

Brda là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Goriška của Slovenia. Brda có diện tích 72.1 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 5765 người. Thủ phủ khu tự quản Brda đóng tại Dobrovo v Brdih[1].

04407-brda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)