User Tools

Site Tools


04395-brasil-ndia-la-gi

Brasilândia là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 5806,892 km², dân số năm 2007 là 12154 người, mật độ 2,09 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04395-brasil-ndia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)