User Tools

Site Tools


04366-bra-o-do-trombudo-la-gi

Braço do Trombudo là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 90 km², dân số năm 2007 là 3288 người, mật độ 36,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04366-bra-o-do-trombudo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)