User Tools

Site Tools


04341-botuver-la-gi

Botuverá là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 303,023 km², dân số năm 2007 là 4127 người, mật độ 11,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04341-botuver-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)