User Tools

Site Tools


04302-boqueir-o-do-piau-la-gi

Boqueirão do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 281,194 km², dân số năm 2007 là 6434 người, mật độ 22,88 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04302-boqueir-o-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)