User Tools

Site Tools


04298-bonito-de-santa-f-la-gi

Bonito de Santa Fé là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 228,326 km², dân số năm 2007 là 9368 người, mật độ 41 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04298-bonito-de-santa-f-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)