User Tools

Site Tools


04284-bombinhas-la-gi

Bombinhas là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 34,489 km², dân số năm 2007 là 12456 người, mật độ 338 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04284-bombinhas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)