User Tools

Site Tools


04275-bom-princ-pio-do-piau-la-gi

Bom Princípio do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 521,571 km², dân số năm 2007 là 5273 người, mật độ 10,11 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04275-bom-princ-pio-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)