User Tools

Site Tools


04272-bom-jesus-do-tocantins-la-gi

Bom Jesus do Tocantins là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 2816,425 km², dân số năm 2007 là 13141 người, mật độ 4,67 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04272-bom-jesus-do-tocantins-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)