User Tools

Site Tools


04270-bom-jesus-do-oeste-la-gi

Bom Jesus do Oeste là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 67,899 km², dân số năm 2007 là 2026 người, mật độ 30,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04270-bom-jesus-do-oeste-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)