User Tools

Site Tools


04269-bom-jesus-do-norte-la-gi

Bom Jesus do Norte là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 89,111 km², dân số năm 2007 là 9303 người, mật độ 104,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
04269-bom-jesus-do-norte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)