User Tools

Site Tools


04266-bom-jesus-do-araguaia-la-gi

Bom Jesus do Araguaia là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 4279,088 km², dân số năm 2007 là 4479 người, mật độ 1,05 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04266-bom-jesus-do-araguaia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)