User Tools

Site Tools


04263-bom-jesus-da-serra-la-gi

Bom Jesus da Serra là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 410,033 km², dân số năm 2007 là 10096 người, mật độ 24,62 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
04263-bom-jesus-da-serra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)