User Tools

Site Tools


04261-bom-jesus-da-lapa-la-gi

Bom Jesus da Lapa là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 3951,425 km², dân số năm 2007 là 56876 người, mật độ 14,39 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
04261-bom-jesus-da-lapa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)