User Tools

Site Tools


04256-bom-despacho-la-gi

Bom Despacho là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 1209,139 km², dân số năm 2007 là 42260 người, mật độ 35,9 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
04256-bom-despacho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)