User Tools

Site Tools


04255-bom-conselho-la-gi

Bom Conselho là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 748,1 km², dân số năm 2007 là 43467 người, mật độ 58,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04255-bom-conselho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)