User Tools

Site Tools


04203-bodoquena-la-gi

Bodoquena là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 2507,244 km², dân số năm 2007 là 8201 người, mật độ 3,27 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04203-bodoquena-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)