User Tools

Site Tools


04193-boca-do-acre-la-gi

Boca do Acre là một đô thị thuộc bang Amazonas, Brasil. Đô thị này có diện tích 22348,95 km², dân số năm 2007 là 30362 người, mật độ 1,36 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
04193-boca-do-acre-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)