User Tools

Site Tools


04186-boa-vista-do-tupim-la-gi

Boa Vista do Tupim là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 2629,822 km², dân số năm 2007 là 17709 người, mật độ 6,73 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
04186-boa-vista-do-tupim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)